http://muzeumcieszyn.pl
edukacja
WIADECTWO Z YWOCIC Drukuj Email

 WIADECTWO Z YWOCIC. LSK CIESZYSKI W OKRESIE DRUGIEJ WOJNY WIATOWEJ I OKOLICZNOCI TRAGEDII YWOCICKIEJ - ju dostpna w kasie Muzeum lska Cieszyskiego!

Ksika historyka prof. Meislava Boráka (1945-2017), czoowego czeskiego eksperta zajmujcego si badaniami dotyczcymi represji politycznych i zbrodni wojennych w nowoytnej historii Europy rodkowej, przedstawia tragiczne wydarzenia, które miay miejsce w niewielkiej miejscowoci na lsku Cieszyskim we wczesnych godzinach rannych 6 sierpnia 1944 roku. Autor, na podstawie wnikliwych bada zachowanych róde, zezna wiadków i ocalaych, rekonstruuje w szerszym kontekcie zabójstwo 36 mczyzn – 28 Polaków i 8 Czechów – dokonane w odwecie za krwawy atak partyzantów na gestapowców, pijcych w jednej z karczm w ywocicach. Publikacj uzupenia bogaty materia ikonograficzny: mapy, fotografie i reprodukcje dokumentów.

Polskojzyczn wersj ksiki w tumaczeniu Ireny Prengel-Adamczyk, jak i wznowienie wersji oryginalnej z roku 1999, które do druku przygotowa dr Radim Je, wydao Muzeum Tšínska. Cena 74 z.

Kasa Muzeum czynna:
wtorek, czwartek, niedziela 10:00-14:00
roda 12:00-16:00
pitek, sobota 10:00-15:00

Polecamy i zapraszamy!

 
MAE KINO W MUZEUM Drukuj Email

Szanowni Pastwo!


Ze wzgldu na zainteresowanie i Pastwa entuzjastyczny odbiór naszego maego kina - seanse trwa bd nadal do 03 Marca tj. niedziela. Kontynuujemy z wielk radoci projekcj filmu w tych samych godzinach jak przez okres ferii. Szkoy uprzejmie prosimy o rezerwacj wczeniejsz przez telefon:
+48 33 851 29 33

MAE KINO W MUZEUM - GRA NADAL

Do 03 Marca, codziennie, oprócz poniedziaków – zapraszamy do Muzeum lska Cieszyskiego na projekcj filmu „Historia Cieszyna”, wyprodukowanego przez studio Virtual Magic. Bilet w cenie 5z do nabycia w kasie Muzeum przed seansem. Film trwa 22 min.

„Historia Cieszyna” to krótkometraowy film, w którym poznajemy barwn histori tego miasta od powstania pierwszej osady a po dzie dzisiejszy. Film skupia si na najwaniejszych wydarzeniach, które miay wpyw nie tylko na Cieszyn, ale na rozwój caego regionu. Wiarygodnie odtworzone wntrza, kostiumy oraz przebieg wydarze s skarbnic wiedzy dla fanów historii tego piknego miejsca. Moemy midzy innymi zobaczy z lotu ptaka jak zmienia si przez lata Cieszyn.
Pocztek projekcji – w Muzeum lska Cieszyskiego – o godzinie:

wtorek, czwartek, niedziela: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30
roda: 12:30, 13:30, 14:30, 15:30
pitek, sobota: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30

ZAPRASZAMY

 
Wywiad z Tomem Ruskiem Drukuj Email

Szanowni Pastwo!

W zwizku ze zbliajc si 105. rocznic omiodniowej wojny czechosowacko-polskiej, zamieszczamy poniej wywiad, którego w zeszym roku red. Beacie Tyrnie udzieli dr Tomáš Rusek, a do którego lektury niniejszym Pastwa zachcamy. Wywiad ukaza si drukiem w Kalendarzu Cieszyskim na rok 2024, wydawanym przez Macierz Ziemi Cieszyskiej.

O BADANIACH HISTORYCZNYCH, PLANACH UPAMITNIENIA POLSKICH ONIERZY ORAZ POMNIKU W OROWEJ – Z DR. TOMÁŠEM RUSKIEM ROZMAWIA RED. BEATA TYRNA

Na cmentarzu w Orowej odtworzony zosta dawny pomnik powicony czechosowackim onierzom i cywilom, którzy zginli w wojnie omiodniowej i caym konflikcie o lsk Cieszyski, jaki mia miejsce w latach 1918-1920. Oficjalne odsonicie odbudowanego pomnika pocztkowo zaplanowano na 30 wrzenia 2023 r., w 95. rocznic odsonicia pierwotnego pomnika, ostatecznie odbdzie si w styczniu roku 2024 roku przy rocznicy wybuchu wojny omiodniowej. Na cmentarzu tym spoczywaj take, nieupamitnieni dotychczas w aden sposób, polscy onierze, milicjanci i cywile, którzy zginli podczas tego samego konfliktu. Do niedawna informacje o tym nie byy znane. Ostatnio jednak Tomášowi Ruskowi udao si potwierdzi ten fakt.

Pomnik na orowskim cmentarzu jest jednoczenie grobem Jana apka – zaoyciela legionu czechosowackiego we Woszech, polegego w czerwcu 1918 r. nad rzek Piava na froncie woskim, którego szcztki przewieziono w 1923 r. do Czechosowacji i pochowano w Orowej, gdzie mieszka przed wojn. Nic wic dziwnego, e dziaacze Czechosowackiej Wspólnoty Legionistów (eskoslovenská obec legionáská) od dawna wskazywali na potrzeb renowacji pomnika, co niedawno zostao zrobione.

Na cmentarzu tym spoczywaj take, dotychczas w aden sposób nie upamitnieni, polscy onierze i milicjanci, którzy zginli podczas tego samego konfliktu. Do niedawna informacje o tym nie byy znane. Ostatnio jednak Tomášowi Ruskowi, historykowi z Uniwersytetu Opawskiego i dziaaczowi oddziau Ostrawa I Czechosowackiej Wspólnoty Legionistów udao si, po przeprowadzeniu szczegóowych bada historycznych, nie tylko ustali i potwierdzi ten fakt, ale take sporzdzi list spoczywajcych na orowskim cmentarzu polskich onierzy. To pierwszy krok do upamitnienia bohaterów, o co wspólnie zabiegaj polscy i czescy dziaacze.

O badaniach historycznych, planach upamitnienia polskich onierzy oraz upamitniajcym onierzy czechosowackich orowskim pomniku, poddawanemu wanie renowacji, rozmawiamy z Tomášem Ruskiem.

Czytaj wicej...
 
[e-book] James Alexander Roy: POLACY I CZESI NA LSKU Drukuj Email

 Mina wanie 103. rocznica podziau historycznego terytorium dawnego Ksistwa Cieszyskiego oraz miasta, które dla austriackich Niemców zwao si Teschen, dla Czechów – Tšín, dla Polaków za zawsze byo Cieszynem. Podzia w roku 1920 by zakoczeniem burzliwego dwuletniego okresu, w którym wayy si losy lska Cieszyskiego. Jednym z etapów tego okresu by przyjazd do Cieszyna w lutym 1919 roku (po wojnie czechosowacko-polskiej) Midzysojuszniczej Komisji Kontrolujcej. Nieocenion, a przy tym wyjtkowo interesujc pamitk po tej kilkumiesicznej misji jest ksika Jamesa Alexandra Roya, wydana w roku 1921. W ramach midzynarodowego projektu Slezské univerzity w Opawie (CZ) i Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie (PL), którego pomysodawc i koordynatorem by dr TOMÁŠ RUSEK, ksika ta zostaa przetumaczona z jzyka angielskiego na czeski oraz polski. Dzi proponujemy Pastwu jej wersj elektroniczn, t wanie trójjzyczn, poprawion, któr mog Pastwo bezpatnie pobra. Przyjemnej lektury!

e-book do pobrania.

Sfinansowano z grantu Midzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nr 22010278 w ramach projektu lsk Cieszyski 1920-2021.
Financováno z grantu Mezinárodního Visegrádského Fondu . 22010278 v rámci projektu Tšínské Slezsko 1920-2021.
Financed by the grant no. 22010278 of The International Visegrad Fund as part of the project Teschen Silesia 1920-2021.

 
Ksika "DZIEJE KSISTWA CIESZYSKIEGO" Drukuj Email

 Uprzejmie informujemy, e najnowsza ksika dra Michaela Morysa-Twarowskiego – "DZIEJE KSISTWA CIESZYSKIEGO" wyd. Dobra Prowincja w Ustroniu – jest ju w sprzeday w kasie Muzeum lska Cieszyskiego w cenie 70 z. Kasa czynna jest w godz.: wtorek, czwartek i niedziela 10-14, pitek i sobota 10-15, roda 12-16. Zapraszamy!
 

 
Ksika "SKD CI WOSI" Drukuj Email

 Ksika w cenie 97 z do nabycia w kasie Muzeum w godzinnach

wtorek od 10:00 do 14:00

roda od 12:00 do 16:00

czwartek od 10:00 do 14:00

pitek od 10:00 do 15:00

sobota od 10:00 do 15:00

niedziela od 10:00 do 14:00

 
Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasw wspczesnych. lsk Cieszyski w latach 1918-1945 Drukuj Email

 Posiadamy w sprzeday dawno oczekiwany VI ju tom „Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasów wspóczesnych. lsk Cieszyski w latach 1918-1945”

Przekazany w rce czytelników tom dotyczy okresu od zakoczenia I wojny wiatowej do II wojny wiatowej w 1945 roku. Niniejszy tom ilustruje wiele wanych spraw nie tylko dla rejonu lska cieszyskiego ale i dla caej ówczesnej Europy.  Przedstawione przez historyków wydarzenia okresu 1918-1920 dotycz nie jednej pastwowoci jak w poprzednich tomach, lecz dwóch -polskiej i czechosowackiej. Szereg przedziaów czasowych zosta opatrzony kadorazowo  krótkim wprowadzeniem w histori polityczn, spoeczn, kulturow regionu.

Serdecznie zapraszamy do nabycia publikacji  VI Tomu  w naszej Kasie Muzeum w cenie 75z . Oferujemy w sprzeday równie poprzednie czci monografii lska Cieszyskiego (Tom I- 30 PLN,  Tom III- 60 PLN, Tom IV- 60 PLN, Tom V-75 PLN)

 

Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasów wspóczesnych. Tom 6

Red. Idzi Panic

lsk Cieszyski w latach 1918-1945

Red. Krzysztof Nowak

Wydawca : Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015

ss. 535: il., mapy

Format B5

Oprawa twarda

Bibliogr., indeks

ISBN 978-83-935147-5-5

Cena: 75 PLN

 
Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasw wspczesnych. lsk Cieszyski w latach 1945-2015 Drukuj Email

Prezentujemy Pastwu VII ju tom „Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasów wspóczesnych. lsk Cieszyski w latach 1945-2015”

„Przekazany w rce czytelnika tom dotyczy  wic wydarze, w których uczestniczylimy take my sami. Podobnie jak przy omawianiu lat midzy wojennych 1920-1938-1939, przy opisywaniu dziejów drugiej poowy XX i XXI wieku koniecznym stao si prowadzenie narracji w odniesieniu nie do jednej, lecz do dwóch pastwowoci-polskiej i czechosowackiej/czeskiej, w  granicach których po 1945 roku znalaz si nasz region w wyniku kolejnego podziau po zakoczeniu II wojny wiatowej. Zawarto siódmego tomu obejmuje wic przede wszystkim problematyk dotyczca funkcjonowania regionu w komunistycznym Bloku Wschodnim jak i zarys pierwszych lat odrodzenia demokracji obywatelskiej po 1989 roku”  [wstp: Krzysztof Nowak]

Serdecznie zapraszamy do nabycia publikacji  VII Tomu  w naszej Kasie Muzeum w cenie 80 z. Oferujemy w sprzeday równie poprzednie czci monografii lska Cieszyskiego (Tom I- 30 PLN,  Tom III- 60 PLN, Tom IV- 60 PLN, Tom V-75 PLN, VII-75 PLN)

Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasów wspóczesnych. 7

Red. Krzysztof Nowak

lsk Cieszyski w latach 1945-2015

Wydawca : Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015

Format B5

Oprawa twarda

Bibliogr., indeks

ISBN 978-83-935147-9-3

Cena: 80 PLN

 

 
Lekcje muzealne Drukuj Email

Cena za lekcj muzealn /45 min./ wynosi 100,00 z Maksymalna ilo osób biorcych udzia w lekcji - 30 os. Prosimy o wczeniejszy kontakt z Muzeum w celu ustalenia dokadnego terminu.

Czytaj wicej...
 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko