http://muzeumcieszyn.pl
projekty
LSK CIESZYSKI 1920-2021 Drukuj Email

Midzynarodowy projekt Slezské univerzity v Opav oraz Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie, finansowany z grantu Midzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nr 22010278

https://www.visegradfund.org/

Polsko-czechosowacki spór o lsk Cieszyski lat 1918-1920 zakoczy si podziaem terytorium dawnego Ksistwa Cieszyskiego po 600 latach jego egzystencji pomidzy odrodzone pastwa: Czechosowacj oraz Polsk. Historia lska Cieszyskiego, cznie z procesem jego podziau, staa si zatem naszym wspólnym dziedzictwem kulturowym. Obraz samego konfliktu ulega czsto w okresie midzywojennym narracjom tendencyjnym, w okresie powojennym za celowo nie by podejmowany. Cho po roku 1989 powstay cenne jego opracowania, nadal niektóre kwestie poruszane wczeniej wymagaj rewizji i uzupenie.

W roku 2019 wiele wydarze nawizao do stulecia polsko-czechosowackiego konfliktu, a konsekwencj tych spotka na gruncie naukowym stao si nawizanie cennej wspópracy, na bazie której powsta prezentowany projekt. Midzynarodowy zespó historyków nie tylko z Czech i Polski, ale te z Wielkiej Brytanii, bdzie przygotowywa i realizowa niej opisane dziaania. Mamy nadziej, e projekt zaowocuje nowymi ustaleniami, które posu do uksztatowania moliwie obiektywnego i peniejszego obrazu naszej wspólnej historii oraz do popularyzacji tej wiedzy w szerszych krgach.

strona projektu: http://uhv.fpf.slu.cz/tesinske-slezsko-1920-2020/
 

Czytaj wicej...
 
Monografia pt. "Rotunda na Grze Zamkowej w Cieszynie" Drukuj Email

Spis treci

WPROWADZENIE

1.    Zarys fizjograficzny i uwarunkowania rodowiskowe Góry Zamkowej w Cieszynie (Andrzej Tyc)
1.1. Pooenie geograficzne
1.2. Budowa geologiczna
1.3. Rzeba terenu
1.4. Stosunki wodne

2.    Rotunda i Góra Zamkowa w Cieszynie w badaniach historycznych
2.1.1.    róda rkopimienne do dziejów rotundy i bada archeologicznych w XX wieku (Wacaw Gojniczek)
2.2.    Rotunda w badaniach historycznych (Wacaw Gojniczek)
2.3.    Historyczny kontekst funkcjonowania rotundy w. Mikoaja w okresie redniowiecza (Boena Czwojdrak)
2.4.    Rotunda na tle dziejów lska Cieszyskiego (Wacaw Gojniczek)
2.5.    Rotunda – jej wezwanie, wyposaenie oraz duchowni (Wacaw Gojniczek)

3.    Stan bada archeologicznych (Jana Gryc, Zofia Jagosz-Zarzycka)

4.    Analiza archeologicznego materiau zabytkowego
4.1.     Analiza stratygraficzna i opis obiektów nieruchomych z bada 1941-2017
(Jana Gryc, Zofia Jagosz-Zarzycka)
    4.1.1. Badania Georga Raschkego w latach 1941–1942
    4.1.2. Badania Aliny Kietliskiej w latach 1947–1954
    4.1.3. Badania w latach 2013–2017
4.2.     Materiay prehistoryczne z rejonu kaplicy w. Mikoaja na Górze Zamkowej w Cieszynie (Bogusaw Chory)
4.3.    Analiza wczesnoredniowiecznych i redniowiecznych materiaów archeologicznych (Jana Gryc)
4.4.    Cmentarzysko (Jana Gryc)

5. Wczesnoredniowieczny gród na Górze Zamkowej w Cieszynie w wietle róde archeologicznych (Jana Gryc)

6. Stan bada historyczno-artystycznych nad rotund (Teresa Rodziska-Chory)

7. Analiza przemian architektonicznych rotundy (Teresa Rodziska-Chory)
7.1.  Przemiany rotundy w wietle róde ikonograficznych i przekazów pisanych do roku 1941
7.2.  Dziaalno Georga Raschke i Günthera Grundmanna 1941-1942
7.3. Prace zabezpieczajce od roku 1947 oraz dziaalno Zygmunta Gawlika 1951-1955 w wietle zachowanej dokumentacji i róde materialnych.
7.4. Opis reliktów architektury odsonitych w latach 1941-42 oraz 2013-2017
7.5. Analiza i rozwarstwienie chronologiczne murów rotundy
7.6. Stan zachowania i uwarunkowania konserwatorskie (Teresa Rodziska-Chory, ukasz ukaszewski)
8. Rotunda cieszyska w kontekcie rotund jednoapsydowych w Europie (Teresa Rodziska-Chory)

ZAKOCZENIE

Aneks ródowy

róda i literatura

Spis ilustracji

Indeksy

Streszczenie w j. angielskim

Materiay merytoryczne

Dzienniki bada 1941-1942 (MG Bytom)

A. Szczepanek Analiza antpologiczna

A. Tyc Zawodnienie otoczenia rotundy

G. Raschke Altschlesien s. 146-161

M. Bura. CieszynRotundaSkaning

W. Bartz PetrografiaRotundaRaport

W. Iwanek- Rotunda grodowa (doktorat)

 

 

 
KULTURA MATERIALNA I DUCHOWA / HMOTN A DUCHOVN KULTURA Drukuj Email

(luty 2017 – marzec 2018)

Partner projektu: Muzeum Tšínska, píspvková organizace, eský Tšín

Projekt obejmuje:

1.    Konferencja naukowa 26-27.04.2017 Dom, paac i zamek w kulturze materialnej lska” z gównym akcentem na l. C. i bezporednie pogranicze historyczne

Zakres tematyczny:
– typologia siedzib szlacheckich i mieszczaskich od redniowiecza do XX wieku
– wyposaenie szlacheckiego lub mieszczaskiego domu 
– dekoracja artystyczna domów mieszczaskich i szlacheckich
– zaplecze gospodarcze 
– archiwalia i zabytki materialne zwizane z kultur mieszkaln szlachty i mieszczastwa 
– intelektualne potrzeby elit (biblioteki, archiwa rodowe, zachowanie pamici o rodzie) 
– kolekcjonerstwo (gabinety osobliwoci, zbrojownie, galerie portretowe itd.) 
– obecny stan zabytków, upastwowienie/restytucje oraz ochrona kultury materialnej (muzea, archiwa)

2.    Publikacja Cieszyskie studia muzealne (t. VI)

3.    Digitalizacja kocioów drewnianych na l. C. – wirtualne zwiedzanie

4.    Konserwacja trzech skrzyde otarza z Pucowa z poowy XV w.

5.    Dwa spotkania z prelekcjami w ramach cyklicznych spotka

Tematy:
– o wirtualnym zwiedzaniu kocioów drewnianych
– o samym projekcie, jego efektach i wynikach bada
 

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko