http://muzeumcieszyn.pl
projekty
Odwitny kocek. Mistrz tradycji Beata Legierska. Drukuj Email

Zadanie ,,Odwitny kocek. Mistrz tradycji Beata Legierska" polega na przekazie umiejtnoci, oywieniu i popularyzacji tradycyjnego wykonania i zdobienia wenianego kocka czyli prostoktnego szala, który w tradycji kobiety w beskidzie lskim zakaday na wyjtkowe uroczystoci m.in. wesela.

Szkolenie poprowadzi artystka ludowa, koronczarka Beata Legierska.

 

Dofinansowano ze rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzcych z Funduszu Promocji Kultury

 
Oywiona nieobecno - zapomniane ludowe pikno Drukuj Email

 

 

Zadanie polegajce na   hermeneutyce róde etnograficznych Andrzeja Podorskiego w zakresie zdobnictwa w Beskidzkie lskim, prezentacji sylwetki i warsztatu tego nauczyciela, badacza, etnografa i wybitnego rysownika.


Dziaania realizowane w trakcie trwania zadania:

- wydanie publikacji przybliajcej posta i dorobek Andrzeja Podorskiego zaoyciela Muzeum Beskidzkiego w Wile

- wydanie kart edukacyjnych, prezentujcych pikno beskidzkiego zdobnictwa

- warsztatowe plastyczne inspirowane zdobnictwem

- pokazy tradycyjnego zdobnictwa poczone z prelekcj (w drewnie, metalu oraz na tradycyjnych instrumentach)

- przygotowanie wystawy czasowej prezentowanej w 3 miejscach w regionie

 

Dofinansowano ze rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzcych z Funduszu Promocji Kultury

 
 

Czas trwania projektu: 01.04.2022 – 31.12.2022

Miejsce realizacji: Muzeum Beskidzkie im. A. Podorskiego w Wile

Harmonogram spotka warsztatowych i pokazów:

 
 
 
 

 

 
Wywoa przestrze spotkania Drukuj Email

 

Zadanie polegajce na podjciu dziaa edukacyjnych przybliajcych lokalnej spoecznoci powstanie, uytkowanie i przechowywanie stroju ludowego.


W ramach projektu realizowane bd:

- nagranie filmu edukacyjnego;

- pokazy obróbki lnu i weny;

- warsztaty inspirowane zdobnictwem góralskiego stroju ludowego;

- wykonanie plansz edukacyjnych;

- wydanie kart edukacyjnych prezentujcych wybrane elementy stroju ludowego.

Zadanie dofinansowane ze rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.

 

Czas trwania projektu: 01.03.2022 – 17.10.2022

Miejsce realizacji: Muzeum Beskidzkie im. A. Podorskiego w Wile


Harmonogram spotka warsztatowych i pokazów:

 
 
LSK CIESZYSKI 1920-2021 Drukuj Email

Midzynarodowy projekt Slezské univerzity v Opav oraz Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie, finansowany z grantu Midzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nr 22010278

https://www.visegradfund.org/

 

Polsko-czechosowacki spór o lsk Cieszyski lat 1918-1920 zakoczy si podziaem terytorium dawnego Ksistwa Cieszyskiego po 600 latach jego egzystencji pomidzy odrodzone pastwa: Czechosowacj oraz Polsk. Historia lska Cieszyskiego, cznie z procesem jego podziau, staa si zatem naszym wspólnym dziedzictwem kulturowym. Obraz samego konfliktu ulega czsto w okresie midzywojennym narracjom tendencyjnym, w okresie powojennym za celowo nie by podejmowany. Cho po roku 1989 powstay cenne jego opracowania, nadal niektóre kwestie poruszane wczeniej wymagaj rewizji i uzupenie.

W roku 2019 wiele wydarze nawizao do stulecia polsko-czechosowackiego konfliktu, a konsekwencj tych spotka na gruncie naukowym stao si nawizanie cennej wspópracy, na bazie której powsta prezentowany projekt. Midzynarodowy zespó historyków nie tylko z Czech i Polski, ale te z Wielkiej Brytanii, bdzie przygotowywa i realizowa niej opisane dziaania. Mamy nadziej, e projekt zaowocuje nowymi ustaleniami, które posu do uksztatowania moliwie obiektywnego i peniejszego obrazu naszej wspólnej historii oraz do popularyzacji tej wiedzy w szerszych krgach.

strona projektu: http://uhv.fpf.slu.cz/tesinske-slezsko-1920-2020/
 

Czytaj wicej...
 
Monografia pt. "Rotunda na Grze Zamkowej w Cieszynie" Drukuj Email

 

 

Publikacja pt. „Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017” podsumowuje dotychczasow wiedz na temat najstarszego na lsku Cieszyskim zabytku architektury, ale równie prezentuje materiay ródowe z bada w latach 1941-1942, 1947-1954 oraz 2013-2017. Wydawc gównym jest Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie, wspóorganizatorami s Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloskiego oraz Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Brnie.

Ksika do pobrania


Monografia zostaa dofinansowana ze rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzcych z Funduszu Promocji Kultury.

 


 

 

 

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko