http://muzeumcieszyn.pl
wystawy
Wystawa Jestem zdrw i w dobrym nastroju. Pocztwki z Wielkiej Wojny w zbiorach Muzeum Grnolskie Drukuj Email

Wystawa „Jestem zdrów i w dobrym nastroju. Pocztówki z Wielkiej Wojny w zbiorach Muzeum Górnolskiego w Bytomiu” prezentuje 24 pocztówki Feldpostu, pisane przez onierzy pruskich w czasie I wojny wiatowej do dyrektora sierocica w Bytomiu, Franza Samola.

W zbiorach Dziau Historii Muzeum Górnolskiego w Bytomiu znajduje si zbiór ponad 150 pocztówek z lat I wojny wiatowej. Unikatowa kolekcja obejmuje korespondencj osobist, kierowan do Franza Samola (dyrektora sierocica Fundacji Cesarza Wilhelma w Bytomiu) przez byych wychowanków zakadu oraz czonków jego rodziny – onierzy armii pruskiej, przesyajcych jedynej bliskiej im osobie informacje z frontów, lazaretów lub orodków dla rekonwalescentów.

Ekspozycja i towarzyszca jej dwujzyczna publikacja krel histori I wojny wiatowej w makro- i mikroperspektywie, majc na uwadze dziaania militarne i relacje spoeczne w Europie, ze szczególnym uwzgldnieniem tych dotykajcych Górny lsk, zwaszcza Bytom (w odniesieniu do lat 1914–1918), wskazuj porednio na rol i zadania sierocica oraz ukazuj sylwetk jego dyrektora – Franza Samola, najbliszej dla wychowanków zakadu osoby. Na uwag zasuguj równie walory filatelistyczne prezentowanej kolekcji. O ile publikacja w sposób caociowy stanowi opracowanie unikatowej kolekcji pocztówek – tak pod wzgldem tekstowym, jak i ikonograficznym – z podaniem treci korespondencji wytworzonej in situ, w konkretnych miejscach (okopy, lazaret, zaplecze wojny itp.) i miejscowociach (Europa Zachodnia, rodkowa i Wschodnia), o tyle wystawa obejmuje wybrane przez kuratorów ekspozycji przykady.

Projekt wpisuje si w nurt bada historycznych majcych na celu analiz wydarze i faktów okresu I wojny wiatowej w kontekcie krytycznej interpretacji pozostawionych wiadectw, tym przypadku w warstwie tekstowej i ikonograficznej. Zasadniczym argumentem przemawiajcym za upowszechnieniem róda, a tym samym wydania publikacji i przygotowania wystawy, jest niewtpliwie jego historyczna warto i unikatowo, ale równie wiadomo, e posuy ono kolejnym badaczom z wielu dziedzin, w tym historykom, socjologom, niemcoznawcom czy kulturoznawcom, jako baza do dalszych analiz. Projekt odnosi si do kolejnego niezmiernie wanego gosu-wiadectwa minionego czasu, uzupeniajc w swoisty sposób narracj o historii I wojny wiatowej. Wydarzenia (czas, miejsca i ludzie) rozgrywajce si na frontach I wojny wiatowej i na jej zapleczu, zapamitane i zachowane w korespondencji onierzy, pozwalaj poczu trudny czas wojny, dotkn go, wej w lokalne i ponadlokalne relacje, podajc za narracj in situ wiadków czasu. Z fragmentów wielu jednostkowych historii wyania si wspólna opowie, bdca „zlepkiem” historii modych mczyzn dotknitych tragedi wojny, którzy zwizani byli z bytomskim sierocicem. Pocztówki, co wane, miay warto równie dla dyrektora zakadu Franza Samola, który przechowa je i ofiarowa Oberschlesisches Landesmuseum w Bytomiu w latach midzywojnia jako swoisty znak pamici o ludzkich dowiadczeniach i z ponadczasowym przesaniem „Nigdy wicej wojny”.

czas trwania: 8 maja – 16 czerwca 2024

miejsce: ul. Tadeusza Regera 6, Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie

kuratorzy: dr Joanna Lusek, Maciej Dro


 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko