http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Kolekcja ksidza Szersznika Drukuj Email

 Wystawa czynna od 11.06.2022 do 25.09.2022, Galeria Wystaw Czasowych

Muzeum lska Cieszyskiego zaprasza na wystaw zatytuowan KOLEKCJA KSIDZA SZERSZNIKA, przygotowan dla uczczenia jubileuszu 220. rocznicy zaoenia publicznego muzeum w Cieszynie, jednego z najstarszych muzeów w Europie rodkowej. Zgromadzenie w jednym miejscu najwspanialszych eksponatów Szersznikowskiego muzeum ukazuje nie tylko jego bogactwo, ale te potwierdza fakt, i ks. Szersznik pozostanie jednym z najniezwyklejszych obywateli Cieszyna w jego historii.

Ksidz Leopold Jan Szersznik zrealizowa owieceniow ide tworzenia muzeów o charakterze publicznym. Umieszczajc zbiory przy bibliotece, nada im charakter naturalnej ilustracji wiedzy teoretycznej. Gromadzenie eksponatów rozpocz Szersznik na wiele lat przed jego udostpnieniem publicznoci. Pierwsze egzemplarze mineralogiczne, otrzyma ju w 1777 r. od Józefa Wussina, budowniczego dróg w okolicy Cieszyna. W roku 1801 ulokowa swoje zbiory w dawnym budynku gimnazjum.

Muzeum Szersznika byo zbiorem naukowym o ustalonej systematyce, myl przewodni by dydaktyzm – ch ukazywania okrelonych elementów wiedzy naukowej, gdzie najwaniejszy jest cel informacyjno-naukowy.

Ks. Szersznik okrela swoje zbiory mianem „Naturalienkabinet” i „Kunstkabinet”, wyranie oddzielajc twory przyrody od wytworów czowieka. Przejawia si w tym filozoficzny idealizm Szersznika, który pragn ukaza w jednym zbiorze histori naturaln wiata i jej zwieczenie – geniusz czowieka, wyraajc w tym wiar w jedno wiata i jego nieustanny postp.

Peny obraz zbiorów muzealnych ks. Szersznika obrazuje ich spis, sporzdzony w roku 1815, ju po mierci zaoyciela. W zbiorze naturaliów spisano 6562 eksponaty, w tym 4619 mineraów, 1279 skorupiaków i muszli, 108 próbek drzew i ywic, 402 wypchane ptaki i zwierzta oraz 155 innych przedmiotów (jaja, koci itp.). Zbiór numizmatyczny obejmowa 1905 eksponatów, zbiór sztuki i rzemiosa artystycznego (okrelony jako „osobliwoci”) 195 eksponatów, za kolekcja maszyn, modeli oraz przyrzdów naukowych liczya 90 przedmiotów.

Przewaajc czci zbiorów byy naturalia, dzi wikszo kolekcji Szersznikowskiej stanowi owe wytwory czowieka, w tym m.in. instrumenty astronomiczne, elementy uzbrojenia, malarstwo i grafika, medale i monety, staroytnoci i osobliwoci. Na wystawie, obok kabinetu ostatniej cieszyskiej Piastówny, ksinej Elbiety Lukrecji, czy portretu ksicia Alberta Sasko-Cieszyskiego, podziwia mona przyrzdy astronomiczne z XVII-wiecznym globusem nieba i dwoma astrolabiami, pózbroj husarsk z kolczug, inkrustowany arkebuz czy egzotyczn bro na czele z tarcz ze skorupy ówia. Poród naturaliów s mineray, szczka i zb mamuci; poród przerónych staroytnoci - grecka ceramika; jest kolekcja medali z portretami papiey, mapy Ksistwa Cieszyskiego, szyld z gospody w Janowicach ze mierci Ondraszka i zegar ksidza Szersznika. Zapraszamy niniejszym do obejrzenia tych najwikszych skarbów kolekcji cieszyskiego Muzeum! Wystawa potrwa do 25 wrzenia.

 
SPACERY SZERSZNIKOWSKIE Drukuj Email

 Serdecznie zapraszamy na letni cykl Spacerów Szersznikowskich:

 

19.06 – ladami ksidza Leopolda Jana Szersznika – Maksymilian Kapalski

03.07 – ladami cieszyskich pomników – Grzegorz Studnicki

17.07 – Bya sobie ulica...czyli rzecz o dawnej Gbokiej – Jan Pawe Borowski

31.07 – ladami ksidza Leopolda Jana Szersznika – Maksymilian Kapalski

07.08 – ladami Eugena Fuldy, cieszyskiego Niemca – Irena French

14.08 – Cieszyn – may Wiede – Wojciech wis

28.08 – ladami ksidza Leopolda Jana Szersznika – Maksymilian Kapalski

04.09 – ladami cieszyskich ydów – Irena French i Jacek Proszyk

18.09 – Szpital zboru ewangelickiego i jego park – Irena French i Stanisaw Kawecki

25.09 – ladami ksidza Leopolda Jana Szersznika – Maksymilian Kapalski

Spacery odbywaj si w niedziele, pocztek w Muzeum lska Cieszyskiego, ul. Regera 6 (wejcie od Parku Pokoju) o godz. 11.00, koszt 5 z, czas ok. 2 godz.

 
Wrczenie wyrnie oraz nagrd uczestnikom 8. edycji konkursu powiatowego o tematyce regionalnej Drukuj Email

 13 czerwca 2022 r. w „Sali Rzymskiej” cieszyskiego Muzeum miao miejsce wrczenie wyrónie oraz nagród uczestnikom 8. edycji konkursu powiatowego o tematyce regionalnej, który by organizowany przez Szko Podstawow nr 1 w Cieszynie we wspópracy z Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie. Na tegoroczn odson konkursu, zatytuowanego „Wielkie rzeczy pomau rosnóm – rozwój sportu na lsku Cieszyskim”, nadesano 26 prac. Podczas spotkania mona byo zobaczy nagrodzone prace Joanny Czyewskiej (1 miejsce), ucji Rzeniczek (1 miejsce), Hanny Polak (2 miejsce) oraz Lucyny Pomieto (3 miejsce), jak równie te wyrónione autorstwa: Mai Kret, Anny Wasioek, Carlito Kraus, Natalii Broda i  Magdaleny Marek.

Wrczeniu nagród, ufundowanych dziki wsparciu Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Urzdu Miasta w Cieszynie, towarzyszya prelekcja Grzegorza Studnickiego na temat rozwoju sportu amatorskiego na lsku Cieszyskim w XIX i XX wieku.

Laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy oraz dzikujemy za zainteresowanie konkursem!

Galeria zdj

 
PLEBISCYT 1920 / PLEBISCIT 1920 Drukuj Email

 Wystawa czynna od 06.05.2022 do 16.08.2022, Sala Rzymska Muzeum lska Cieszyskiego

Muzeum lska Cieszyskiego oraz Slezská univerzita v Opav zapraszaj na wystaw PLEBISCYT 1920 / PLEBISCIT 1920, powsta w ramach projektu Tšínské Slezsko / lsk Cieszyski 1920-2021, realizowanego przez Slezskou univerzitu v Opav oraz Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie, a finansowanego z grantu Midzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nr 22010278. Kuratorem wystawy jest dr Tomáš Rusek. Konsultantem by Daniel Korbel. Jan Pawe Borowski, po dokonaniu kwerendy zbiorów muzealnych, wzbogaci tre wystawy eksponatami ze zbiorów Muzeum. Pomidzy nimi pojawiy si mapy, ulotki, piecztki komitetów plebiscytowych czy wreszcie pochodzce z kolekcji Macieja Dembinioka znaczki pocztowe z okresu plebiscytu. Wystawa prezentuje bardzo bogaty, a w duej mierze dotychczas nieopracowany i niepublikowany materia ikonograficzny, w tym fotografie czonków kontyngentu wojsk alianckich czy te polskich i czechosowackich tajnych organizacji paramilitarnych. Przedstawia jeden z najbardziej skomplikowanych i tragicznych rozdziaów historii lska Cieszyskiego – okres plebiscytowy, w którym ludno cywilna wczya si w rozwizanie konfliktu granicznego. I mimo e wayy si losy granicy polsko-czechosowackiej, uczestnikami sporu - oprócz Polaków i Czechów – byli te Niemcy i lzakowcy. Zaspokojenie roszcze tych czterech grup byo absolutnie niemoliwe, ich interesy si nawzajem wykluczay, dlatego te doszo w kocu do arbitrau i w efekcie do podziau lska Cieszyskiego, którego przebieg móg satysfakcjonowa jedynie stron czechosowack.

Wystawa jest w caoci dwujzyczna, polsko-czeska. Prezentowana bdzie w Sali Rzymskiej do 28 sierpnia.

Jako zaproszenie do przestudiowania jej treci, która polecamy obejrzenie zapisu jej otwarcia – z udziaem dyrektorki Muzeum lska Cieszyskiego, Ireny French, oraz kuratora wystawy, dra Tomáša Ruska. Materia przygotowa Krystian Firla.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=D1J8BoN-Q8s

W czasie Nocy Muzeów, 20 maja o godz. 21.00 w Sali Rzymskiej odbdzie si kuratorskie oprowadzanie po wystawie (w jzyku czeskim).

Zapraszamy!

 
Informacja Drukuj Email

WEJCIE NA EKSPOZYCJ STA TYLKO Z PRZEWODNIKIEM

poniedziaek nieczynne

wtorek 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

roda 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

czwartek  10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

pitek 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

sobota 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

niedziela 10:00, 12:00, 14:00

Bilety: normalny 20 z, ulgowy 15 z, rodzinny 40 z

 

GALERIA WYSTAW CZASOWYCH

wtorek, czwartek, niedziela 10:00 - 15:00

roda 12:00 - 17:00

pitek, sobota 10:00 - 16:00

Bilety: normalny 10 z, ulgowy 5 z - do kupienia najpóniej godzin przed zamkniciem Galerii.

Wejcie do Galerii, Muzeum i Cafe Muzeum - od Parku Pokoju.

 

 
"Czy mnie jeszcze pamitasz?" ju w drugiej odsonie! Drukuj Email

 Z przyjemnoci informujemy, e Muzeum lska Cieszyskiego we wspópracy z Drukarni Modena wydao drugi album fotografii w serii zatytuowanej „Czy mnie jeszcze pamitasz?”. Tym razem motywami przewodnimi s „Ludzie i wydarzenia”, a autorami opublikowanych fotografii Henryka Tomaszczyk oraz Tadeusz Kopoczek. Na fotografiach, w przeciwiestwie do pierwszego albumu, który skupi si na Cieszynie, ogldamy cay cieszyski powiat, czyli wschodni cz historycznego lska Cieszyskiego. Prezentowane fotografie powstaway od koca lat 50. do roku 1989 i stanowi wybór przebogatych archiwów fotograficznych Henryki Tomaszczyk i Tadeusza Kopoczka, którzy w rónym czasie wspópracowali z „Gosem Ziemi Cieszyskiej”. Archiwa te stay si niedawno czci zbiorów Dziau Fotografii Muzeum lska Cieszyskiego.

Na prawie 300 fotografiach zobaczy Pastwo mog wydarzenia z okresu PRL-u oraz bohaterów tego pierwszego, drugiego czy trzeciego planu. Co wicej, mog tam Pastwo zobaczy znajome twarze! Któ nie chodzi na pochody pierwszomajowe czy doynki, na projekcje Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Fafik” czy na mecze koszykówki KS „Piast” Cieszyn. S fotografie z wycigów samochodowych, w których wygrywa Sobiesaw Zasada, ale i Targi Staroci czy Tydzie Prasy i Ksiki, powodzie w Skoczowie i kolej linowa na Czantori. Zobacz Pastwo wntrza sklepów fabryk i innych zakadów pracy. Pretekstów do reporterskiego dokumentowania yciu cieszyskiego powiatu byo sporo, wystarczy otworzy nasz album, by si o tym przekona! Polecamy gorco t ekskluzywn publikacj!

Autorzy fotografii: Henryka Tomaszczyk, Tadeusz Kopoczek

Skanowanie, wybór i obróbka negatywów: Marian Dembiniok

Podpisy do fotografii: Irena French, Marian Dembiniok

Skad, druk, oprawa: PP MODENA Sp. z o.o.

Wydawca: Muzeum lska Cieszyskiego, wydanie pierwsze 2021

Cena: 105 z (patne wycznie gotówk!)

Kasa Muzeum lska Cieszyskiego, ul. Regera 6 w Cieszynie – czynna we wtorki, czwartki, soboty i niedziele od godz. 10.00 do 14.00, w rody i pitki – od 12.00 do 16.00.

Zapraszamy!

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko