Zamówienie publiczne ZP.252.2.2022
  

OCHRONA FIZYCZNA MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYńSKIEGO W CIESZYNIE

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 3 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 117 ust. 4

Załącznik nr 6 - Umowa

Załącznik nr 7 - OPZ

  

Odpowiedź na pytania

 

Informacja o posiadanych środkach  

Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyborze oferty