https://muzeumcieszyn.pl
statut Drukuj Email
  

Statut

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz. 987), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

1.    Organizatorem Muzeum jest Powiat Cieszyński.

2.    Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Starostę Powiatu Cieszyńskiego pod nr 1 z dnia 10 lutego 1999 r.

§ 3.


1.    Muzeum jest powiatową instytucją kultury i posiada osobowośæ prawną.

2.    Powiat Cieszyński zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 4.

1.    Siedzibą Muzeum jest miasto Cieszyn.

2.    Terenem działania jest województwo śląskie, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu cieszyńskiego, a w zakresie badań historycznych nad dziedzictwem kulturowym Śląska Cieszyńskiego, obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

II

Cele i zadania Muzeum

§5.


Celem Muzeum jest działalnośæ określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach a w szczególności:

1)    gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego o charakterze materialnym i niematerialnym, w tym zbiory z zakresu:

a)    archeologii,

b)    etnografii,

c)    fotografii,

d)    historii,

e)    kartografii,

t)     numizmatyki,

g)     rękopiśmiennictwa i druków,

h)     sztuki,

2)    informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,

3)    upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej,

4)    kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej,

5)    umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

§ 6.

Muzeum realizuje cele określone w § 5 przez:

1)    konserwację zabytkowej siedziby Muzeum w Cieszynie i oddziałów w Skoczowie i Wiśle,

2)    gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych,

3)    inwentaryzację, katalogowanie i opracowanie naukowe zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,

4)    przechowywanie zgromadzonych muzealiów przy zapewnieniu im bezpieczeństwa i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,

5)    zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz w miarę możliwości zabezpieczanie stanowisk archeologicznych,

6)    organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,

7)    organizowanie i prowadzenie badań oraz prac wykopaliskowych,

8)    prowadzenie działalności naukowo - oświatowej,

9)    udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, oświatowych i wystawienniczych,

10)    zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,

11)    opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań, wykopalisk oraz wydawnictw popularno - naukowych z zakresu swej działalności,

12)    uzupełnianie zbiorów drogą zakupów, wymiany, przekazów, darowizn, zapisów oraz drogą badań terenowych i wykopaliskowych,

13)    gromadzenie księgozbioru naukowego o tematyce związanej z działalnością Muzeum,

14)    utrzymywanie kontaktów i współpracy z placówkami muzealnymi w kraju i za granicą,

15)    prowadzenie praktyk studenckich.

III

Organizacja Muzeum

§ 7.

Muzeum posiada następujące oddziały:

1)    Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle — Oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

2)    Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie — Oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

3)    Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej w Górkach Wielkich — Oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

§ 8.

Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działań oddziałów, działów, innych komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Cieszyńskiego oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV

Nadzór i zarządzenie Muzeum

§ 9.

Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.

§ 10.

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Powiatu Cieszyńskiego.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum składa się z 12 osób.

§ 11.

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 12.

Do zakresu działalności dyrektora należy w szczególności:

1)    ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

2)    ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

3)    reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4)    przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

5)    naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,

6)    wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

7)    sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

V

Majątek i finanse Muzeum

§ 13.

Majątek Muzeum może byæ wykorzystany jedynie do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 14.

1.    Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

2.    Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalany przez dyrektora, przed rozpoczęciem każdego nowego roku budżetowego.

3.    Plan finansowy wyodrębnia rodzaje przychodów i kosztów określone w art. 31 ustawy o finansach publicznych.

4.    Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zatwierdza Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w terminie do 30 czerwca następnego roku.

5.    Zysk lub strata z działalności po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego są przeksięgowywane na zwiększenie lub zmniejszenie funduszu instytucji.

 

§ 15.

¬ródłami finansowania działalności Muzeum są:

1)     dotacje z budżetu Powiatu Cieszyńskiego, w tym:

a)    podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych oraz na utrzymanie i remonty obiektów,

b)    celowe na realizację wskazanych zadań i programów, w tym pozyskane ze źródeł zewnętrznych,

c)    celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

2)     dotacje pozyskane bezpośrednio od instytucji zewnętrznych,

3)     przychody z prowadzonej działalności, w tym: sprzedaż biletów, wydawnictw, itp.

4)     przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

5)    środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 16.

1. Muzeum może prowadziæ działalnośæ gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:

1)    produkcji i sprzedaży publikacji drukowanych lub wydawanych na nośnikach analogowych lub cyfrowych,

2)    produkcji i sprzedaży artykułów promujących Muzeum i jego zasoby,

3)    usług reklamowych i sponsoringu,

4)    usług konserwatorskich, wykonywania ekspertyz, usług doradczych i specjalistycznych oraz prowadzenia badań i nadzorów archeologicznych z zakresu działania Muzeum,

5)    usług organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów, spotkań, imprez i innych form działalności kulturalnej,

6)    usług wystawienniczych, wynajmu zbiorów i eksponatów oraz udostępniania zbiorów do reprodukowania, kopiowania, fotografowania i filmowania itp.

2. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie działalności statutowej.

§ 17.

Oświadczenia woli w imieniu Muzeum, w tym w zakresie praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych składa dyrektor.

VI

Przepisy końcowe

§ 18.

1.    Przekształcenia lub likwidacji Muzeum może dokonaæ Rada Powiatu na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2.    Zmiany statutu Muzeum mogą byæ dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko