misja
Misj± Muzeum jest ochrona i upowszechnianie materialnego i duchowego dziedzictwa ¦l±ska Cieszyńskiego w jego  historycznych granicach i wielokulturowym charakterze, w kontek¶cie historii Europy i Polski.