http://muzeumcieszyn.pl
Monografia pt. "Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie" Drukuj Email

Spis treści

WPROWADZENIE

1.    Zarys fizjograficzny i uwarunkowania środowiskowe Góry Zamkowej w Cieszynie (Andrzej Tyc)
1.1. Położenie geograficzne
1.2. Budowa geologiczna
1.3. Rzeźba terenu
1.4. Stosunki wodne

2.    Rotunda i Góra Zamkowa w Cieszynie w badaniach historycznych
2.1.1.    Źródła rękopiśmienne do dziejów rotundy i badań archeologicznych w XX wieku (Wacław Gojniczek)
2.2.    Rotunda w badaniach historycznych (Wacław Gojniczek)
2.3.    Historyczny kontekst funkcjonowania rotundy św. Mikołaja w okresie średniowiecza (Bożena Czwojdrak)
2.4.    Rotunda na tle dziejów Śląska Cieszyńskiego (Wacław Gojniczek)
2.5.    Rotunda – jej wezwanie, wyposażenie oraz duchowni (Wacław Gojniczek)

3.    Stan badań archeologicznych (Jana Gryc, Zofia Jagosz-Zarzycka)

4.    Analiza archeologicznego materiału zabytkowego
4.1.     Analiza stratygraficzna i opis obiektów nieruchomych z badań 1941-2017
(Jana Gryc, Zofia Jagosz-Zarzycka)
    4.1.1. Badania Georga Raschkego w latach 1941–1942
    4.1.2. Badania Aliny Kietlińskiej w latach 1947–1954
    4.1.3. Badania w latach 2013–2017
4.2.     Materiały prehistoryczne z rejonu kaplicy św. Mikołaja na Górze Zamkowej w Cieszynie (Bogusław Chorąży)
4.3.    Analiza wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych materiałów archeologicznych (Jana Gryc)
4.4.    Cmentarzysko (Jana Gryc)

5. Wczesnośredniowieczny gród na Górze Zamkowej w Cieszynie w świetle źródeł archeologicznych (Jana Gryc)

6. Stan badań historyczno-artystycznych nad rotundą (Teresa Rodzińska-Chorąży)

7. Analiza przemian architektonicznych rotundy (Teresa Rodzińska-Chorąży)
7.1.  Przemiany rotundy w świetle źródeł ikonograficznych i przekazów pisanych do roku 1941
7.2.  Działalność Georga Raschke i Günthera Grundmanna 1941-1942
7.3. Prace zabezpieczające od roku 1947 oraz działalność Zygmunta Gawlika 1951-1955 w świetle zachowanej dokumentacji i źródeł materialnych.
7.4. Opis reliktów architektury odsłoniętych w latach 1941-42 oraz 2013-2017
7.5. Analiza i rozwarstwienie chronologiczne murów rotundy
7.6. Stan zachowania i uwarunkowania konserwatorskie (Teresa Rodzińska-Chorąży, Łukasz Łukaszewski)
8. Rotunda cieszyńska w kontekście rotund jednoapsydowych w Europie (Teresa Rodzińska-Chorąży)

ZAKOŃCZENIE

Aneks źródłowy

Źródła i literatura

Spis ilustracji

Indeksy

Streszczenie w j. angielskim

Materiały merytoryczne

Dzienniki badań 1941-1942 (MG Bytom)

A. Szczepanek Analiza antpologiczna

A. Tyc Zawodnienie otoczenia rotundy

G. Raschke Altschlesien s. 146-161

M. Bura. CieszynRotundaSkaning

W. Bartz PetrografiaRotundaRaport

W. Iwanek- Rotunda grodowa (doktorat)

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko