http://muzeumcieszyn.pl
W cieniu jednostki. Kult Stalina na Górnym ¦l±sku (1945-1956) Drukuj Email

 Wystawa czynna od 22.07.2015 do 30.09.2015

Organizatorami wydarzenia s±: Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Celem, który postawili przed sob± autorzy wystawy „W cieniu jednostki…”, jest ukazanie różnorodnych form oddziaływania na społeczeństwo regionu w celu zaszczepienia i ugruntowania powszechnego przekonania o roli i znaczeniu sowieckiego dyktatora. Kreacj± jego wizerunku zajmowała się przede wszystkim zhierarchizowana partia, korzystaj±ca z pomocy organizacji społecznych, administracji i ¶rodków masowego przekazu. Różnorodne formy bałwochwalczego kultu Stalina były propagowane od chwili wkroczenia na Górny ¦l±sk Armii Czerwonej. W następnych latach wkraczały one w kolejne sfery życia mieszkańców, by osi±gn±ć swe apogeum po ¶mierci tyrana w marcu 1953 r., kiedy podjęto decyzję o bezprecedensowej zmianie nazwy Katowic na Stalinogród.

Na wystawę składa się 20 plansz, na których przedstawiono zdjęcia, pocztówki, dokumenty, afisze i elementy propagandy wizualnej z epoki. Nie zapomniano również o próbach oporu przeciwko stalinizacji. Wystawę wzbogacono o  kilka elementów ze zbiorów Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego.

Autorami ekspozycji s±: dr Adam Dziuba i dr Bogusław Tracz (OBEP Katowice) oraz Justyna Pawlas (Muzeum Historii Katowic), we współpracy z pracownikami Archiwum Państwowego w Katowicach.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko